Hampton Roads Transportation Planning OrganizationHRTPO
Home » Public Involvement » Translated Public Notices, Reports and Documents
Share

Translated Public Notices, Reports and Documents

Title VI Statement

HRTPO fully complies with Title VI of the Civil Rights Act of 1964 and related statutes and regulations in all programs and activities. Publications and other public documents can be made available in alternative languages or formats. 

The HRTPO website uses Google Translate to provide translations of not only our documents, reports and public notices, but of the HRTPO website. Google translate has been added to every page of the HRTPO website. To engage Google Translate, navigate your mouse to the right of the HRTPO Logo at the top of the website, and use the pull down window to select your preferred language. HRTPO understands that using Google translate will not provide perfect translation, but will provide an LEP individual or group with enough information to make contact to HRTPO for comments or questions. Documents that cannot be translated directly on the HRPTO website, can be cut and pasted into Google Translate at www.googletranslate.com.  To view the HRPTO Title VI/LEP Plan, click here.

For those members of our public who are visually impared, the HRTPO website is compliant with Popular screen readers , which can be used effectively by the visually impaired on this website.  To view the HRTPO Accessibility Policy in full, click here


Translated Public Notices: Filipino

Isinalin Public Abiso, Mga Ulat at Mga Dokumento

Title VI Statement

HRTPO ganap na sumusunod sa Title VI ng Civil Rights Act of 1964 at mga kaugnay na batas at regulasyon sa lahat ng mga programa at mga gawain. Mga Lathalain at iba pang mga pampublikong dokumento ay maaaring gawin na magagamit sa alternatibong wika o format.

Ang HRTPO website ay gumagamit ng Google Translate upang magbigay pagsasalin ng hindi lamang ang aming mga dokumento, mga ulat at mga pampublikong paunawa, ngunit ng website HRTPO. Google translate ay naidagdag na sa bawat pahina ng website HRTPO. Upang hikayatin ang Google Translate, mag-navigate ang iyong mouse sa kanan ng HRTPO Logo sa tuktok ng website, at at gamitin ang pull down na window upang piliin ang iyong prefered wika. HRTPO nauunawaan na ang paggamit ng Google translate ay hindi magbibigay ng perpektong pagsasalin, ngunit ay magbibigay ng isang LEP indibidwal o grupo na may sapat na impormasyon upang gumawa ng contact na HRTPO para sa mga komento o katanungan. Mga dokumento na hindi pwedeng isalin direkta sa website HRPTO, ay maaaring i-cut at paste sa Google Translate sa www.googletranslate.com. Upang tingnan ang mga HRPTO Title VI / LEP Plan, mag-klik dito.

Para sa mga miyembro ng aming pampublikong taong may kapansanan impared, ang HRTPO website ay sumusunod sa mga Mga patok na mga mambabasa ng screen, na kung saan ay maaaring gamitin mabisa sa pamamagitan ng mga may kapansanan sa paningin sa website na ito. Upang tingnan ang mga HRTPO Accessibility Patakaran sa full-klik dito.

 


Translated Public Notices: Spanish 

Notificaciones, informes y documentos públicos traducidos

Declaración del Título VI


HRTPO cumple plenamente con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y los estatutos y reglamentos relacionados en todos los programas y actividades. Las publicaciones y otros documentos públicos pueden estar disponibles en idiomas o formatos alternativos.

El sitio web de HRTPO utiliza Google Translate para proporcionar traducciones no sólo de nuestros documentos, informes y avisos públicos, sino también del sitio web de la OPSR. Google translate se ha añadido a todas las páginas del sitio web de HRTPO. Para utilizar Google Translate, navega con el ratón a la derecha del logotipo de HRTPO en la parte superior del sitio web y usa la ventana desplegable para seleccionar el idioma que prefieras. HRTPO entiende que el uso del traductor de Google no proporcionará una traducción perfecta, pero proporcionará a un individuo o grupo de LEP información suficiente para contactar a HRTPO para comentarios o preguntas. Los documentos que no se pueden traducir directamente en el sitio web de HRPTO, se pueden cortar y pegar en Google Translate en www.googletranslate.com. Para ver el plan HRPTO Título VI / LEP, haga clic aquí.

Para los miembros de nuestro público que son impartidos visualmente, el sitio web de HRTPO es compatible con los lectores de pantalla populares, que pueden ser utilizados efectivamente por los discapacitados visuales en este sitio web. Para ver la Política de Accesibilidad de HRTPO en su totalidad, haga clic aquí.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resources